El que ara es porta en gestió de ciutats és el concepte de ciutat intel·ligent: sensorització, recollida d’informació, processament intel·ligent, reducció del consum i optimització dels recursos… sona bé, oi?

El concepte té els seus avantatges indubtables, però cal fer una inversió, és clar, i estem en temps una mica difícils per fer despesa, encara que el venguin com a gairebé revolucionari…

Com ho podriem fer? Hi ha una solució, més barateta i que permetria encarrilar les coses cap aquí: gestors intel·ligents! Brutal, eh? Uns tipus que pensen més enllà dels quatre anys i en el bé comú. I encara més, societat intel·ligent: una ciutadania que no es deixa entabanar, proactiva i no reactiva, responsable de si mateixa. Revolucionari, ara si, eh?

Nota: Cedeixo els conceptes amb llicència CC-BY, no cal dir-ho. Descàrrec: Hi ha gestors i polítics que sí que pensen en el bé comú, tot s’ha de dir.

Next hype on city management is the smart city concept: sensorization, data collection, intelligent processing, reduction of consumption and resource optimization… sounds great, isn’t it?

The concept has, undoubtely, some advantages, but you must do an investment and, you know, these are hard times… although it’s a kind of revolutionary idea.

How can we do it? There’s a cheaper solution that almost could drive trends to this path: smart management! Great, huh? Some guys who think not just in the next four years but beyond and in the common welfare. What’s more, smart society: citizens who doesn’t get duped, proactives, responsables. Thats really revolutionary, don’t you agree?

Note: All these ideas are for public use under CC-BY license, obviously. Disclaimer: Exceptionally, there are still some managers and politicians who really think in common welfare.